Monday, January 30, 2023
Home Tags ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

Tag: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ