Wednesday, September 27, 2023
Home Tags ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

Tag: ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

No posts to display