Saturday, January 28, 2023
Home Tags ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ €5m ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

Tag: ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ €5m ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

English English हिन्दी हिन्दी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ